VALGSIDEN 2017

Verdige levekår for alle!

Våre toppkandidater 2017 Birger (3), Britt Hege (2) og Ragnar (1)

Møt dem på stands og på møter rundt om i Akershus.
(Se i kalenderen under "Valg 2017")

Hvorfor stemme Pensjonistpartiet

Pensjonistpartiets (PPs) mål er å komme inn på Stortinget og arbeide for de ca. 900.000 alderspensjonistene og 340.000 uførepensjonistene i landet vårt. I tillegg vil vi arbeide for de med helseutfordringer, enslige og fattig i landet vårt.

For å nå våre politiske mål, må vi overføre mere penger til kommunene og prioritere økonomi, som gir resultater der befolkningen bor.

Pensjonistpartiet i Akershus vil bl.a:  

 • At barn, unge og familier som er fattige, skal få hjelp tidligst mulig. 
 • At barn og unge som blir offer for vold og overgrep, skal få bedre hjelp.
 • At samfunnet skal ta gi bedre tilbud til de rusavhengige også etter gjennomførte behandlingsopplegg. 
 • Bedre oppfølgingen av eldre og pleietrengende når behovet oppstår.
 • Sikre at forholdene legges til rette for en trygg og utviklende barn- og ungdomstid, herunder gode barnehager, skoler og fritidstilbud. Vi har nulltoleranse for mobbing.
 • Styrke skolehelsetjenesten, spesielt den psykiske helsetjenesten.
 • Arbeide for økt sykehjemsutbygging med døgnkontinuerlig sykepleie- og legetjeneste for mennesker med alvorlig sykdom (for eksempel senil demens).
 • Bedre samhandlingen mellom spesialistsykehusene og den kommunale helsetjenesten.
 • Ha konkrete og forpliktende handlingsplaner for å skape et trygt miljø og et godt klima, herunder verne dyrket mark og bevare kulturlandskapet.
 • At alle kommuner skal utvikle planer for lokale kulturarenaer og øke kulturtilbud.
 • Iverksette tiltak slik at eldre og uføre skal oppleve anerkjennelse, tilhørighet og inkludering, som likeverdige deltakere i familieliv, arbeidsliv, opplæring og samfunnsaktiviteter.
 • At pensjonister og uføre skal sikres samme årlige prosentvise lønnsvekst som de yrkesaktive, herunder at den lovpålagte underreguleringen på 0,75% fjernes. Vi vil også at de yrkesaktive og pensjonister skal betale samme trygdeavgift, ha samme minstefradrag osv.
 • At det skal opprettes et statlig eldreombud.
 • Sikre et Forsvar som kan forsvare landet og sikre demokratiet.
 • Øke bevilgningene til Politiet, slik at den enkelte opplever trygghet i hverdagen.
 • Øke bevilgningene til forskning, utdanning og næringsformål mv.

 
Pensjonistpartiet lover å være de svake gruppenes talsperson.
 
Akershus Pensjonistparti har Ragnar Dahl fra Drøbak som 1. kandidat til Stortinget.
 
STEM PÅ RAGNAR DAHL OG PENSJONISTPARTIET!

Ola Øygard  
Leder  Ski PP/Sekretær Akershus P

 

Bli medlem i dag !

Send navn, adresse,e-postadresse og telefonnummer til 

medlem@akershuspensjonistparti.no

 

Eller bruk vårt innmeldingsformular
Klikk
her

 

 

STEM PENSJONISTPARTIET FOR EN RETTFERDIG FORDELING

Verdige levekår for alle!