TVIPP

Da etterspørselen etter kursopplegget til PP-Akershus, MGM, har vært tilnærmet null, er vi nå i gang med å utarbeide et nytt opplegg som vil bli markedsført etter landsmøtet i 2018.

Opplegget har fått navnet TVIPP (tillitsvalgt i PP) og er bygget på noen av de samme prinsippene som tidligere MGM, men er i større grad bygget opp omkring temavalg knyttet til praktiske oppgaver i hverdagsarbeidet for partiet.

Hvert kurs kan holdes som "foredrag" med varighet fra 15-30 minutter. Ved bruk av medfølgende lysarkserie og metoden dialog, vil hvert tema kunne ta inntil et par timer (eller mer).

Som eksempel har jeg nedenfor lagt inn "elevheftet" for etiske retningslinjer. Lysarkene til elevheftet er ikke med.

Markedsføringen av kurset vil skje på styremøtet i juni 2018. Foreløpig vil vi fortløpende sette inn omtale av kursene etter hvert som de blir ferdigstilte.

Ole Kr. Fiksdal
Fylkesleder PP-Akershus

Oversikt

K-00
Om kursopplegget. Presentasjon av TVIPP.
Slå opp her

K01
Kurslederen. 
Et kurs om kommunikasjon mellom kursleder og kursdeltakere (28.03.18)

K02
Etiske retningslinjer. 
Et kurs der vi drøfter de ulike sidene ved etikk. Det settes særlig søkelys på forholdene rund lojalitet og ansvar. Slå opp her

K03
Personlig kommunikasjon. Et kurs der vi ser på ulike former for direkte kommunikasjon mellom mennesker. Her gir vi råd både for verbal og nonverbal kommunikasjon

K20
Fra ide til oppfølging. 
Et kurs om saksforberedelse til møter, utsending av sakspapirer, vedtaket, protokollen og oppfølging av protokoller (01.04.18) Slå opp her

K21
Samarbeid i styret. Et kurs om involvering, samarbeid og lederskap i styrer og råd

K00-introduksjon

Kort om kursserien TVIPP
Ole Kr. Fiksdal
Fylkespartileder

K-02-etiske retningslinjer-tv

Elevheftet for de tillitsvalgte vedr. "Etiske retningslinjer". Det er i tillegg utarbeidet en lysarkserie til hjelp for kursleder.
Ole Kr. Fiksdal
Fylkespartileder

K20 – Fra utfordring til oppfølging – deltakerhefte

Fasene en sak bør gjennom fra start til den er ferdig behandlet i styret.
Ole Kr. Fiksdal
Fylkespartileder