Landsstyret er partiets høyeste myndighet mellom landsmøtene.

Landsstyret består av lederne i de godkjente fylkespartiene og Hovedstyrets medlemmer. Fylkeslederen har plikt til å delta i Landsstyret, ved lovlig forfall kan han/ hun la seg representere ved en stedfortreder.

Ordinære Landsstyremøter holdes minst to ganger i året. Tid og sted fastsettes av Hovedstyret som også innkaller til møte. I tillegg til de to forannevnte møter, kan Hovedstyret innkalle Landsstyret til møte så ofte som det anses for påkrevet.

 Ekstraordinært Landsstyremøte holdes når minst halvparten av Landsstyrets medlemmer krever det, eller når Hovedstyret vedtar det, eller ett (1) mer enn halvparten av godkjente fylkespartier krever det. Tid og sted for ekstraordinære Landsstyremøter fastsettes av Hovedstyret, som også innkaller til møtet. I tillegg til de punkter for sakslisten som nevnt under avsnitt f, pkt. 1-8, kan et ekstraordinært Landsstyremøte bare behandle den/ de saker som er angitt i innkallingen til møtet.

 

Frister

Ordinært Landsstyremøte skal sammenkalles med minst en måneds varsel. Ekstraordinært Landsstyremøte skal sammenkalles med minst 14 dagers varsel. Forslag som ønskes behandlet i Landsstyret må være Hovedstyret i hende minst 14 dager før Landsstyremøtet,