Hovedstyret 2018-2019

Leder: Tone J Coucheron
Pol. nestleder: Ingebjørg Godskesen
Org. Nestleder: Leif Wikstad
Sekretær: Knut Tveiten
Kasserer: Liv Remman
Styremedlem: Dagfinn Wiik
Styremedlem: Kirsti Hamre Nilsen
1. Vara Nina Bie 
2. Vara: Aud Edvinsson
3. Vara; Arne Hoem.
 

 

Hovedstyret (HS) leder det daglige arbeidet i Pensjonistpartiet. Det kan avgjøre alle saker som ikke hører inn under Landsstyret eller Landsmøtet.

Partikontoret forholder seg til HS og utfører de oppgaver HS gir innenfor sitt/sine funk- sjonsområde/fullmakter.

Hovedstyret har møter så ofte som det anses for påkrevet. Hovedstyrets leder innkaller til møtene. Møte skal også avholdes når minst tre (3) medlemmer av Hovedstyret eller revisor krever det.