FORMÅL OG IDÉGRUNNLAG

Pensjonistpartiet har som formål å samle kvinner og menn om et politisk arbeid for å skape et samfunn som er bedre å leve i for alle.

Pensjonistpartiet vil arbeide for både de eldre og de yngre grupper i vårt samfunn, med særlig vekt på de svakere gruppers situasjon.

Partiet bygger sitt politiske arbeid på norsk kulturarv, på grunnlovens og rettsstatens idegrunnlag og på en styrking av folkestyret.

 

STEM PENSJONISTPARTIET

Vi bryr oss ! 

Hovedstyret

Leder:              Tone J Coucheron

Pol. nestleder:  Ingebjørg Godskesen
Org. Nestleder: Leif Wikstad
Sekretær:         Nina Bie
Kasserer:          Liv Remman
Styremedlem:   Håkon Nilsen
Styremedlem:   Dagfinn Wiik

1. vara: Gunnar A. Johansen
2. vara: Kurt Hæggernæs
3. vara: Aud Edvinsson

 

Hovedstyret (HS) leder det daglige arbeidet i Pensjonistpartiet. Det kan avgjøre alle saker som ikke hører inn under Landsstyret eller Landsmøtet.

Partikontoret forholder seg til HS og utfører de oppgaver HS gir innenfor sitt/sine funk- sjonsområde/fullmakter.

Hovedstyret har møter så ofte som det anses for påkrevet. Hovedstyrets leder innkaller til møtene. Møte skal også avholdes når minst tre (3) medlemmer av Hovedstyret eller revisor krever det.

 

Hovedstyrets oppgaver (Håndboka 2018): 

 

HS er partiets høyeste administrative organ og velges av Landsmøtet (LM).

HS velges av Landsmøtet og består av leder, politisk nestleder, organisatorisk nestleder, kasserer, sekretær, studieleder, samt så mange styremedlemmer at styret samlet består av et oddetalls medlemmer. Samtidig velges tre (3) vararepresentanter. 1. vararepresentant møter fast på alle møter.

Valgene til Hovedstyre fastsettes i instruks for Landsmøtets valgkomité.

Hovedstyret har fylkespartiene som medlemmer. Hovedoppgavene for hver landsmøteperiode fastsettes av Landsmøtet gjennom vedtak av handlingsplan.

HS leder det daglige arbeidet i Pensjonistpartiet. I tillegg til vedtatt handlingsplan, skal HS arbeide med følgende saker/saksområder:

 • Gjennomføre vedtak fattet på Landsmøtet og Landsstyremøtet (LS)
 • Forberede saker for LM og LS
 • Arbeide for at partiets program og standpunkter i enkeltsaker blir synlig for velgerne og medlemmene gjennom intern informasjon, presse og sosiale medier
 • Stifte nye fylkespartier
 • Pålegge fylkespartiene arbeidsoppgaver
 • Samordne arbeidet mellom fylkespartiene
 • Ta opp saker som fremmes fra underordnede organ
 • Ta avgjørelse i saker som ikke hører inn under LM, LS eller er pålagt etter vedtektene 
 • Administrere partikontoret (digitalt) og arkivet
 • Administrere medlemsregisteret (Fra 01.01.2020)

 

Landsstyret

Landsstyret (LS) er partiets høyeste myndighet mellom landsmøtene.

LS består av lederne i fylkespartiene pluss HS.
HS er sekretariat for Landsstyret

Landsstyrets hovedoppgaver er å

 • utarbeide forslag til program ved stortingsvalg
 • Påse at fylkespartiene følger opp program og sentralt vedtatte arbeidsplaner
 • Ta opp saker som meldes inn fra fylkespartiene og fra HS
 • Være Pensjonistpartiets tankesmie for politiske idéer og utspill
 • Ta politiske og organisatoriske avgjørelser i periodene mellom landsmøtene